SlovenskySlovensky
Cena celkem: 0,- €

Obchodní podmínky

OBCHODNÉ PODMIENKY GARLAND distributor, s.r.o.

 sídlo spoločnosti: Šturmova 1307, 506 01 Jičín

IČO: 60 108 461, DIČ: CZ60108461

zapísaná v OR u KS v HK v oddlíl. C vl. 5276

 

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.garland.sk a ustanoveniami príslušných právnych predpisov:

-      zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

-      zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

-      zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

-      zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-      zákon č. 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

-      zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Orgán dohľadu a dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia SOI

Prievozská 1325/32

821 05 Bratislava – Ružinov

tel. kontakt: +421850111937

 

 

Základné ustanovenia

 

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou GARLAND distributor, s.r.o., sídlo spoločnosti: Šturmova 1307, 506 01 Jičín, IČO: 60 108 461, DIČ: CZ60108461, zapísaná v OR u KS v HK v oddlíl. C vl. 5276, (ďalej len "Predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho - www.garland.cz, podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "Kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe tovaru.            

 

Predávajúci je fyzická osoba, alebo podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby alebo jeho splnomocnenec (podľa § 2 z. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).

 

Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ.          

Spotrebiteľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (podľa § 2 z. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).

 

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.    

 

Podnikateľ je:

-          osoba zapísaná v obchodnom registri, 

-          osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

-          osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, 

-          fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu (podľa § 2 ods. 2 ObZ)

 

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je fyzická osoba, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.            

 

Kupujúci prevzatím tovaru potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP.

Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu pri prevzatí tovaru.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovaru, ktorý je v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy v súlade s § 5 z.č. 22/2004 Z.z.

 

Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára, ktorý je uvedený na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") a vyplní všetky požadované údaje.

Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mail, telefón na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, jeho množstvo, čas a spôsob dodania.

Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný. Odoslanú objednávku môže odvolať len v prípade, ak odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.

Predávajúci oznámi telefonicky alebo na e-mailovú adresu Kupujúceho akceptáciu objednávky Kupujúceho.

Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

 

 

Uzatvorenie kúpnej zmluvy s obchodným partnerom

 

Kupujúci môže na tovar, ktorý sa nachádza na stránke internetového obchodu spoločnosti GARLAND distributor, s.r.o. uzatvoriť kúpnu zmluvu aj s ďalšími predávajúcimi, ktorí sú obchodným partnerom spoločnosti GARLAND distributor, s.r.o. Ich aktuálny zoznam je uvedený na stránkach obchodu.

Zvoleného predávajúceho (obchodného partnera) uvedie kupujúci pri vyplnení objednávky na tovar. Zvolený obchodný partner je viazaný právami a povinnosťami predávajúceho, ktoré mu vyplývajú z platných právnych predpisov Slovenskej republiky v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

Spoločnosť GARLAND distributor, s.r.o, je zvoleným obchodným partnerom oprávnená k tomu, aby prijala a potvrdila objednávku kupujúceho a zároveň je oprávnená na potvrdenie zvoleného obchodného partnera.

Týmto prijatím a potvrdením objednávky na tovar dochádza k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi zvoleným obchodným partnerom na strane predávajúceho a medzi kupujúcim na strane druhej, čím si zároveň kupujúci uplatňuje všetky práva a povinnosti u zvoleného obchodného partnera, ako u predávajúceho.

Práva a povinnosti z kúpnej zmluvy sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito obchodnými podmienkami.

 

Cena

 

Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu, ktorá je platná v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.

Kúpna cena je uvedená vrátane DPH na internetovej stránke www.garland.sk.

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

  1. platba v hotovosti do 10.000 € pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste,
  2. platba vopred bankovým prevodom (ak kúpna cena nebude uhradená do 7 dní, môže byť objednávka Predávajúcim zrušená),
  3. platba na faktúru so splatnosťou,
  4. na splátky (len v prípade, že kupujúci splní podmienky spoločnosti poskytujúce splátkový predaj). 

Zaslaná faktúra na kúpnu cenu, ktorá je vystavená Predávajúcim, bude zaslaná Kupujúcemu emailom na uvedenú adresu v údajoch Kupujúceho a slúži zároveň aj ako dňový doklad a dodací list.

 

Pravidlá pre uplatnenie zľavy na kupóny a darčeky

 

Spoločnosť GARLAND distributor, s.r.o. si vyhradzuje právo stornovať alebo neodoslať objednávky, v ktorých je tým istým zákazníkom opakovane využitý ten istý zľavový kupón aktivujúci časovo obmedzenú cenovú akciu.

Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť darček, ukončiť alebo predlžiť akciu – aj bez udania dôvodu s tým, že pôvodný darček si nie je možné nárokovať.

Pokiaľ nie je uvedené inak, je pri darčekoch z technických dôvodov vždy účtovaná minimálna čiastka 1 €.

Pokiaľ nie je uvedené inak, nie je možné vzájomne kombinovať zľavové kupóny.

 

 

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 

Spotrebiteľ má na základe z.č. 102/2014 Z. z.  podľa ustanovení § 7 a nasl. právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. V takomto prípade je spotrebiteľ povinný  písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu Predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy doručiť predmet zmluvy od ktorej odstupuje a rovnako  všetku dokumentáciu, ktorá mu s tovarom bola doručená - najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 z.č. 102/2014 Z.z.).

Predávajúci je povinný vrátiť zaplatené plnenie za tovar , vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) z.č. 102/2014 Z.z. do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 

 

Práva a povinnosti predávajúceho

 

Základné práva a povinnosti predávajúceho podľa kúpnej zmluvy ustanovuje § 409 ods. 1 Obchodného zákonníka, v ktorom predávajúci má za povinnosť dodať kupujúcemu tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu.

Základné povinnosti zmluvných strán rozširuje § 411 a nasl. Obchodného zákonníka (povinnosti predávajúceho). Povinnosťami predávajúceho podľa § 411 Obchodného zákonníka (ObZ) sú: dodať kupujúcemu tovar, odovzdať mu doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade so zmluvou a Obchodným zákonníkom.

Základné práva a povinnosti predávajúceho podľa kúpnej zmluvy ustanovuje § 588 Občianskeho zákonníka, v ktorom vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu vznikne povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

 

Dodanie tovaru (miesto, čas, kvantita a kvalita dodávaného tovaru)

 

Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v súlade s dojednaním v kúpnej zmluve.

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom čase. Pokiaľ si strany kúpnej zmluvy nedojednajú čas dodania tovaru, platia ustanovenia § 414 až 416 ObZ.

Podľa § 414 ods. 1 ObZ je predávajúci povinný dodať tovar buď v deň, ktorý je v zmluve určený alebo určený spôsobom určeným v zmluve alebo kedykoľvek počas lehoty, ktorá je v zmluve určená alebo určená spôsobom určeným v zmluve.

Podľa § 414 ods. 2 ObZ, ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, začína lehota, v ktorej sa má tovar dodať, plynúť odo dňa uzavretia zmluvy.

Podľa § 416 ObZ, ak nie je doba dodania tovaru dohodnutá, je predávajúci povinný bez vyzvania kupujúceho dodať tovar v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu tovaru a na miesto určenia.

Ak si strany kúpnej zmluvy nedohodnú deň dodania tovaru alebo lehotu počas ktorej treba tovar dodať, je predávajúci podľa ustanovení ObZ povinný dodať tovar v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu tovaru a na miesto dodania (§ 416 ObZ).

 

Doklady vzťahujúce sa na tovar

Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady vzťahujúce sa na tovar, a to: doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru ako aj ďalšie doklady ustanovené v zmluve (§ 417 ObZ).

 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby kupujúci nadobudol vlastnícke právo k tovaru. Podľa ustanovenia § 443 ods. 1 ObZ kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru len čo je mu dodaný tovar odovzdaný.

Podľa § 420 ods. 1 ObZ, je predávajúci povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom určeným v zmluve.

Podľa § 420 ods. 2 ObZ, ak zmluva neurčuje akosť alebo vyhotovenie tovaru je predávajúci povinný dodať tovar v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v zmluve alebo ak tento účel nie je v zmluve určený, na účel, na ktorý sa taký tovar spravidla používa.

Podľa § 420 ods. 3 ObZ, ak sa má tovar dodať podľa vzorky alebo predlohy, je predávajúci povinný dodať tovar s vlastnosťami vzorky alebo predlohy, ktoré predložil kupujúcemu.

Podľa § 420 ods. 4 ObZ, ak zmluva neurčuje ako sa má tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu, je predávajúci povinný tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre taký tovar v obchodnom styku, alebo ak nemožno tento spôsob určiť, spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru.

 

Vady tovaru, záruka za akosť, záručná doba a záručné podmienky

Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené v § 420 ObZ má tovar vady. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje zmluva a vady v dokladoch potrebných na užívanie tovaru (§ 422 ods. 1 ObZ).

Ak predávajúci písomne vyhlási, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel, alebo, že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti, preberá týmto písomným vyhlásením predávajúci na seba záruku za akosť dodaného tovaru (§ 429 ods. 1 ObZ).

Toto písomné vyhlásenie môže predávajúci realizovať v kúpnej zmluve alebo samostatným písomným vyhlásením, najmä vo forme záručného listu (§ 429 ods. 2 ObZ).

Ak z obsahu zmluvy alebo záručného vyhlásenia (záručného listu) nevyplýva niečo iné, začína záručná doba plynúť odo dňa dodania tovaru.

Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, plynie záručná doba odo dňa dôjdenia tovaru do miesta určenia. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci (§ 430 ObZ).

Predávajúci v záručnom liste alebo v kúpnej zmluve písomne garantuje kvalitu tovaru po dobu trvania určitej lehoty. Ak v záručnej lehote tovar prestane mať predávajúcim vyhlásené znaky a garantovanú kvalitu, je predávajúci zodpovedný za takto vzniknuté vady tovaru.

§ 442 ObZ ustanovuje dodanie väčšieho množstva tovaru, než je určené v zmluve. Kupujúci môže dodávku prijať alebo môže odmietnuť prijatie prebytočného množstva tovaru. Ak kupujúci prijme dodávku všetkého, alebo časti prebytočného tovaru, je povinný zaň zaplatiť kúpnu cenu zodpovedajúcu kúpnej cene určenej v zmluve.

Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru.

Záručná doba na predmet zmluvy je stanovená v zmysle § 620 ods. 1 OZ a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

Záručná doba na predmet zmluvy, ktorým je použitá vec – je zmluvne dohodnutá na dobu 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Pri použitej veci sa záruka nevzťahuje na označené viditeľné vady, mechanické vady a vady z opotrebovania (v zmysle § 620 ods. 1 OZ).

 

Práva a povinnosti kupujúceho

Práva kupujúceho

 

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

Povinnosti kupujúceho

Základná povinnosť kupujúceho prevziať tovar a zaplatiť zaň kúpnu cenu je zakotvená v § 409 ods. 1 ObZ, pričom nie je potrebné určiť čas, miesto a spôsob platenie kúpnej ceny.  Táto povinnosť kupujúceho je daná zákonom.

Nezakotvenie nezbavuje kupujúceho povinnosti zaplatiť kúpnu cenu, pretože v takomto prípade platia podporne všeobecné ustanovenia III. časti Obchodného zákonníka, najmä ustanovenia týkajúce sa náhrady škody (§ 373 a nasledujúcich paragrafov), úrokov z omeškania (§ 369) a omeškania veriteľa (§ 370 a nasledujúcich paragrafov). Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je ustanovená v § 447 až § 450 ObZ.

 

Čas platenia kúpnej ceny

Čas okamihu platenia kúpnej ceny upravuje ustanovenie § 449 ObZ, ktoré ustanovuje, že kupujúci je povinný kúpnu cenu zaplatiť v mieste odovzdania tovaru alebo dokladov sa na tovar vzťahujúcich, pokiaľ si strany dohodli, že kúpna cena sa má platiť pri odovzdaní tovaru alebo týchto dokladov.

 

Povinnosť prevziať tovar            

Táto povinnosť kupujúceho je zakotvená v § 451 ObZ, podľa ktorého je kupujúci povinný urobiť úkony, ktoré sú potrebné podľa zmluvy alebo zákona na to, aby predávajúci mohol kupujúcemu dodať tovar.

Pokiaľ si kupujúci nesplní svoju povinnosť prevziať tovar, prechádza na neho nebezpečenstvo škody na tovare (osobitne je nebezpečenstvo škody na tovare upravené v § 368 ods. 2 ObZ) v súlade s ustanovením § 455 ObZ.

 

Nebezpečenstvo škody na tovare, prechádzajúce na kupujúceho         

Pokiaľ si predávajúci splnil svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu riadne (v požadovanej kvalite a kvantite), v čas a dohodnutým, alebo pre príslušný tovar primeraným spôsobom a kupujúci si nesplní povinnosť tento tovar prevziať, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare (§ 455 až 456 ObZ).

Z ustanovení Obchodného zákonníka vyplýva, že nebezpečenstvo škody na tovare (t. j. zodpovednosť za poškodenie alebo zničenie veci alebo tovaru) sa viaže k tomu, kto s daným tovarom disponuje.

 

Uchovanie tovaru          

Povinnosťou kupujúceho je urobiť vhodné opatrenia primerané okolnostiam a povahe tovaru na jeho uchovanie, pokiaľ kupujúci od predávajúceho prevzal tovar a zamýšľa ho odmietnuť (§ 463 ObZ).

 

Bezpečnosť a ochrana informácií

 

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim.

Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov.

Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a uzavretia kúpnej zmluvy, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu, vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných právach k týmto údajov.

 

Informačné povinnosti

 

Na základe zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov je predávajúci povinný pri predaji informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného výrobku alebo charaktere poskytovanej služby, o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou. Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj priložený písomný návod.              

Ak výrobca alebo dovozca nevstupuje do priameho vzťahu s predávajúcim, sú povinní pravdivo a úplne informovať o vlastnostiach výrobku dodávateľa.

Dodávateľ je povinný pravdivo a úplne informovať o vlastnostiach výrobku predávajúceho. Informácie, ktoré výrobca, dovozca alebo dodávateľ musia poskytnúť, zahŕňajú:               
a) úplný opis rizika, ktoré výrobok predstavuje, vrátane rizika výrobku používaného na výkon služby,                
b) všetky informácie dôležité pre používanie výrobku,                
c) opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zabránenie vzniku rizika pre spotrebiteľa pri používaní výrobku.         

Týchto povinností  sa nemôže predávajúci zbaviť tvrdením, že mu potrebné alebo správne informácie neposkytol výrobca, dovozca alebo dodávateľ; to neplatí, ak ide o všeobecne známe skutočnosti.

Výrobca je povinný označiť výrobok údajmi, ktoré pravdivo a úplne informujú predávajúceho o vlastnostiach dodaného výrobku; ak výrobca nesplní svoju povinnosť, výrobok označí dovozca, ak ani dovozca neoznačí výrobok, označí ho dodávateľ.  

Predávajúci musí zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi, o miere alebo o množstve, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo informáciami podľa osobitných predpisov.

Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru alebo spotrebiteľa oznámiť alebo zdokumentovať údaje o výrobku, ak ho nemožno označiť.          

Dovozca a dodávateľ nesmú odstraňovať, prekrývať ani meniť označenie výrobku ani iné údaje uvedené výrobcom; predávajúci nesmie odstraňovať, prekrývať ani meniť označenie výrobku ani iné údaje uvedené výrobcom, dovozcom alebo dodávateľom.     

Pri predaji použitého alebo upravovaného výrobku, výrobku s vadou alebo výrobku, ktorého úžitkové vlastnosti sú inak obmedzené, musí predávajúci na túto skutočnosť spotrebiteľa vopred upozorniť. Takýto výrobok je predajca povinný predávať oddelene od ostatných výrobkov.     

               

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je podnikateľ

 

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru.

Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť.

Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

 

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy pri E-obchode

 

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 z.č. 102/2014 Z.z. u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (§ 8 ods. 1 z.č. 102/2014 Z.z.)

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14. dňovej lehoty (§ 8 ods. 2 z.č. 102/2014 Z.z.).

Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je fyzická osoba

 

Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny. Má tiež právo odstúpiť od zmluvy. (§ 597 ods. 1 OZ)

Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určite vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým. (§ 597 ods. 2 OZ)

 

Dodacie podmienky

 

Tovar môže prevziať iba kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom. 

 

Recenzia tovaru

 

Dodávateľ si vyhradzuje právo nezverejniť recenziu pri tovare, ktorý obsahuje výrazy nevhodné, nepravdivé, nesúvisiace s tovarom, výrazy odkazujúce na iné stránky alebo výrazy akokoľvek inak poškodzujúce spoločnosť.

 

Záručné podmienky

 

Záručné podmienky na tovar sa riadia platnou kúpnou zmluvou a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

 

Zasielanie obchodných zdieľaní a ukladanie tzv. cookies

 

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácii súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

Rovnako kupujúci súhlasí so zasielaním obchodných zdieľaní zo strany predávajúceho na jeho elektronickú adresu.

Kupujúci súhlasí  s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je možné nákup na webovej stránke uskutočniť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy splniť, bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

 

Záverečné ustanovenia

 

Predávajúci má výhradné právo meniť a dopĺňať tieto VOP a Reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

V prípade zmeny VOP alebo Reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých VOP, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim, prístupné na internetovej stránke Predávajúceho.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú aj reklamačné podmienky.

Odoslaním objednávky Kupujúci súhlasí so znením VOP.

Tieto VOP a Reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti a sú zverejnené aj na internetovej stránke e-shopu.

 

Tieto VOP vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť od 1.3. 2015